KVKK Aydınlatma Metni İçin Tıklayınız2020-04-09T11:14:49+03:00

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz;

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Embi Gıda Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak siz gerçek kişi müşterilerimizi ve/veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Veri Kategorileri Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, imzanız İletişim Verisi Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz Hukuki İşlem Verisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler
Müşteri İşlem Verisi Fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi Güvenlik kamerası kayıtlarınız Finans Verisi Banka hesap bilgileriniz

Pazarlama Verisi Alışveriş geçmişi bilgileriniz, çerez kayıtlarınız

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;

– Sizlere ürün ve hizmetlerimizin sunabilmemiz,

– Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,

– Sizlerin talep ve/veya şikayetlerinizin takibini yapabilmemiz,

– Lojistiktik faaliyetlerimizi yürütebilmemiz,

– Sözleşme süreçlerini yürütebilmemiz,

– Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapabilmemiz ve buna bağlı iş süreçlerini yürütebilmemiz,

– Ticari ve/veya iş stratejilerini planlanlayıp, uygulayabilmemiz, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz,

– Şirketimizin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari, teknik tedbirleri sağlayabilmemiz,

– Ürünlerimizin/hizmetlerimizin pazarlama analiz çalışmalarını yürütebilmemiz,

– Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,

– İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,

– Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz,

amaçları ile elde edilecek, işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, şirketimizin mali bilançolarının oluşturulması için, mali müşavirlere, mal/hizmet sözleşmelerinin ifası için, bankalara, şirketimizin yönetilebilmesi ve grup şirket kural ve politikalarına uygunluğumuzun teyidi için topluluk şirketlerimize, evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine, muhasebe işlerini yürütebilmek için muhasebe desteği aldığımız şirketlere aktarılabilecektir.

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) açık rızanın alınması (ii) kanunlarda açıkca öngörülmesi (iii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (iv) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla, c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile, d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Embi Gıda Anonim Şirketi’ne yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Embi Gıda Anonim Şirketi Adres: Yenidoğan Mah. Sultangazi Cad. No: 170 Sancaktepe 34701 İstanbul Mail: info@embigida.com

EMBİ GIDA A.Ş

Hizmet SahasındaYer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Embi Gıda A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamızındış cephesinde depo sevkiyat kısmında 12 adet binamızın dış cephesinde 5 adet,merdivenler ve giriş kısmında 6 adet, 1.kat yufka hattında 15 adet 2.kat börek ve mantı bölümünde 9 adet 3..kat  idari kat ve yemekhane bölümünde 8 adet 4. kat  ambalaj ve depo kısmında 2 adet ,tolamda 57 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktave kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”göre Yenidoğan mah. Sultangazi cad.Sancaktepe /istanbul  adresine yazılı olarak iletebilir.

Go to Top